1400/05/30
بیمه تضمین کیفیت ساختمان تحت نظارت ضریب سنوات پروانه اشتغال به کار پیش بینی حداکثر یک پروژه طراحی سازه چیست؟

نظارت انتخابی به این معنی است که در ساخت و سازهای شهری ، مالک هر پروژه میتواند به عنوان صاحب ملک مهندس ناظر را شخصاً و بدون هیچ واسطه ای انتخاب کند.

انتخاب مهندس ناظر

نظارت انتخابی

نظارت انتخابی بدین معناست که مالک (صاحب کار) خود مهندس ناظر حقیقی یا مهندس ناظر حقوقی پروژه را بدون واسطه انتخاب می کند. و به سازمان نظام مهندسی ساختمان معرفی می کند. و عملیات اجرایی ساختمان سازی خود را زیر نظر مهندس ناظری که معرفی کرده است، انجام دهد. طبق قوانین فعلی کشور در حین اجرا پروژه تمام مراحل باید تحت نظر و آگاهی ناظر و شرکت نظارت صورت گیرد.

وظیفه مهندس ناظر در نظارت انتخابی چیست؟

مهندس ناظر گواه است تا معیارها و موارد مشخصی را که از قبل تعیین شده است. و قرار است بر اساس این قوانین، ساخت و ساز انجام گردد. را بررسی کند. اگر مهندس ناظر نتواند به کار ادامه بدهد. باید گزارش دقیقی از آنچه از شروع تا به موقع ترک کار، انجام گردیده است. را به سازمان نظام مهندسی ارائه نماید.

بنابراین اگر مالک بخواهد تا برگه پایان کار ملک خود را داشته باشد، باید موارد زیر را فراهم کند:

 1. تاییدیه نظارت شهرداری
 2. کنترل و بررسی مهندس ناظر برای ساختمان
 3. داشتن برگ نظارت ساختمان

 

نامه ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

در خصوص ارجاع کار نظارت برای اشخاص حقوقی عضو آن سازمان - پیرو هماهنگی به عمل آمده با حوزه معاونت محترم مسکن و ساختمان وزارت متبوع و بررسی های مشترک و دفتر توسعه مهندسی ساختمان و در ادامه مکاتبات پیشین منتهی به نامه شماره 99/1200/4628 مورخ 99/02/27 در خصوص ارجاع کار نظارت برای اشخاص حقوقی عضو آن سازمان بدین وسیله و رویه مذکور با رعایت مقررات و شرایط مندرج در نامه های یاد شده و پیش ‌بینی موضوعات به شرح ذیل حداکثر به مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ نامه تمدید و این بازه زمانی به هیچ عنوان قابل بسط و افزایش نخواهد بود. بدیهی سازمان استان می بایستی نسبت به پیگیری موضوع دستورالعمل تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اقدام نموده و پس از انقضای زمان مقرر حقوق ( تا ابلاغ دستور العمل یاد شده) از سامانه ارجاع (صف بندی اشخاص حقوقی) استفاده نماید.

1- براساس بند 2-5-4 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و ماده 16 پیوست مبحث موصوف به ویژه بند 16-2-3 مالک (صاحب کار) صرفاً می بایست تقاضای خود را به سازمان مبنی بر درخواست معرفی ناظر تصمیم ماده و آن سازمان با رعایت ترتیبات و تشریفات مقرر(بررسی صلاحیت و ظرفیت و سه نقطه) انتخاب و معرفی ناظر آن به مراجع صدور پروانه ساختمان و صاحب کار مبادرت ورزد.

2- ناظران معرفی شده از سوی سازمان استان مکلف خواهد بود نسبت به بیمه تضمین کیفیت ساختمان تحت نظارت از طریق صاحب کار اقدام نموده و مستندات مربوطه را به عنوان یکی از مدارک لازم به منظور اعلام گزارش پایان کار ارائه نماید.

3- اشخاص حقوقی که تاریخ صدور فرمان اشتغال به کار آنها به بیش از تاریخ 1399/12/29 می گردد مشمول شرایط مندرج در مکاتبات پیش گفته و نیز این نامه برای اخذ کار نظارت خواهند بود.

4- ضریب سنوات پروانه اشتغال به کار اشخاص حقوقی در خصوص پرونده های با متراژ بیش از (پنجاه هزار متر مربع) قابل امام بوده و در خصوص پروژه‌های کمتر از (۵۰ هزار مترمربع) ضرایب حق الزحمه در مساحت گرایش های اخذ شده نظارت اشخاص موضوع منظور و بر همین اساس مندرج در مکاتبات قبل (۲۵ هزار مترمربع) افزون گردد.

۵- به منظور رعایت عدالت در ارجاع نظارت بر اشخاص حقوقی، موارد مشهور در بند اخیر می تواند در قالب حداقل یک پرونده محقق شده و نباید بیش از یک پروژه مازاد و مقررات پیش بینی شده در نامه های صدرالاشاره افزایش یابد.


موارد خدمات نظارت انتخابی

نظارت بر کلیه عملیات اجرایی، ارائه گزارشات مرحله ای، گزارش خلاف و غیره به شرح موارد زیر:

 • نظارت مهندسان ناظر بر عملیات اجرائی ساختمان «نظارت مستمر» می باشد .
 • بازبینی کارشناسان ناظر ، از زمان صدور پروانه ساختمان توسط مرجع صدور پروانه آغاز و با صدور گواهی پایان كار خاتمه می یابد . این نظارت در موارد مشتمل بر حضور چهار ناظر از چهار رشته ، نظارت جمعی بوده و به هیچ وجه جنبه نوبتی و جداگانه ندارد.
 • مهندسان ناظر در خصوص عملكرد خود ، حسب مورد بصورت جمعی (در اموری كه تواما مربوط به دو رشته یا بیشتر است) یا فردی (دراموری كه مربوط به رشته تخصصی مورد صلاحیت هر ناظر است). در قبال سازمان استان و سایر مراجع قانونی مسئول بوده و پاسخگو می باشند.
 • وظائف مهندسان ناظر جنبه كنترلی دارد و در صورت عدم انطباق كار در حال اجرا با نقشه ها و مشخصات مصوب. الزامات قانونی ، مقررات ملی ساختمان و سایر ضوابط لازم الاجرا ، مكلفند ضمن تذكر كتبی به سازنده و صاحبكار ، مراتب را به مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام و حسب مورد. درخواست اصلاح یا توقف عملیات اجرائی و الزام سازنده و صاحبكار به رعایت ضوابط لازم الاجرا نمایند. همچنین تصویر گزارش خود را به سازمان استان تحویل دهند.
 • مهندسان ناظر راسا مجاز به اعمال تغییرات در نقشه ها و مشخصات فنی نمی باشند.
 • عملكرد مهندسان ناظر باید در چهارچوب كلیه مقررات و ضوابط قانونی بخصوص ضوابط نظارت ساختمان در فصل چهارم پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان صورت گیرد.
 • كلیه کارشناسان ناظر هر پروژه موظفند هماهنگی لازم را با مهندس ناظر هماهنگ كننده در تمام امور بطور مستمر به عمل آورند و با اطلاع وی با سایر ناظران همفكری، مذاكره ، همكاری و ارتباط پیوسته داشته باشند.
 • مجریان ناظر هر پروژه باید قبل از آغاز عملیات اجرائی باتفاق یكدیگر از محل پروژه بازدید كنند. و از ویژگی های ملك و مجاورت های آن از جمله: موقعیت ملك. همجواری ها، تأسیسات ملك و تأسیسات شهری مجاور اطلاع حاصل نموده و از جمیع عوامل موثر در اجرای پروژه اطلاع حاصل كنند و مراتب را صورت جلسه نمایند.
 • كلیه مهندسان ناظر موظف به كنترل و تأیید ترازها و موقعیت های مكانی به اتفاق ناظران دیگر. و تنظیم و امضای صورتجلسه آن، به اتفاق ناظر هماهنگ كننده می باشند.
 • مهندسان ناظر موظف به كنترل رعایت بهداشت، ایمنی و حفظ محیط زیست. مطابق ضوابط لازم الاجرا بویژه مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان (ایمنی و حفاظت كار در حین اجرا). در تمام مراحل اجرا از تجهیز كارگاه تا «پایان كار» بطور عام و در حدود صلاحیت خود بطور خاص. همچنین هماهنگی در زمینه های تخصصی با سایر ناظران و در صورت لزوم ارائه تذكر كتبی به سازنده و صاحبكار می باشند.
 • مجریان ناظر موظف به تنظیم و امضای گزارش های مرحله ای اجرای ساختمان. منطبق با الزامات مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) به اتفاق می باشند. و مهندس ناظر هماهنگ كننده مسئول تسلیم و تحویل این گزارش ها به مراجع ذیربط است.
 • کارشناسان مهندس ناظر، موظف به حضور در جلسه تحویل زمین (با حضور صاحبكار و سازنده). و امضا و مهر صورتجلسه آن می باشند.
 • مهندسان ناظر در مدت اجرا و در طول كار (همزمان با پیشرفت كار و بطور تدریجی). موظف به كنترل نقشه های چون ساخت تهیه شده توسط سازنده. در هر مرحله و تأیید و امضای آن در همان مرحله و ارائه یك نسخه تائید شده آن به سازمان استان می باشند.
 • مهندسان ناظر موظف به حضور در مراجع مرتبط اعم از سازمان استان. و مرجع صدور پروانه ساختمان و وزارت راه و شهرسازی. حسب مورد جهت ارائه توضیحات و امضای اسناد در چهارچوب قانون می باشند.
 • در اشخاص حقوقی ، مدیر عامل ضمن تعیین ناظر هماهنگ كننده مكلف است. به تعیین چهار ناظر از کارشناسان شركت كه اسامی آنان در پشت پروانه اشتغال درج شده است. (با رعایت صلاحیت مربوط) و اعلام رسمی آن بصورت كتبی. به سازمان استان و مرجع صدور پروانه ساخت می باشد.
خدمات قابل ارائه

 • بیمه تضمین کیفیت ساختمان تحت نظارت
 • ضریب سنوات پروانه اشتغال به کار
 • پیش بینی حداکثر یک پروژه

هزینه گواهی پایان کار

اخذ گواهی پایان کار یکی از مهم ‌ترین مراحل اداری بعد از اتمام کار ساختمان است. گواهی پایان کار به سندی گفته می‌شود که با توجه به مدارک فنی و ملکی ساختمان بعد از پایان کار ساختمان به درخواست مالک یا وکیل ملکی او و توسط شهرداری صادر می‌گردد. تعرفه نظارت خدمات مهندسی هر ساله تغییر می کند، پس تعرفه نظارت با توجه به نرخ مصوب همان سال که نظام مهندسی اعلام می کن، محاسبه می شود.

نظرات کاربران در مورد نظارت انتخابی

 • پویا

  1400/10/30 11:36:46 عصر

  فرم ها رو از کجا می تونم دانلود کنم؟

  مدیر سایت

  1400/11/01 05:03:23 صبح

  تا این لحظه که فرم خاصب نداشته، اما به محض آماده شده فرم نظارت انتخابی ، آن را در همین صفحه قرار خواهیم داد.

نظرات خود را در مورد نظارت انتخابی اینجا بنویسید

مطالب مرتبط با نظارت انتخابی