تعهد نظارت

تعهد نظارت ساختمان برگ سبز و تاییدیه استحکام بنا

برگ تعهد نظارت، تعهدات مهندس معمار، تعهدات مهندس محاسب، تعهدات مهندس طراح تاسیسات مکانیک و برق، تعهدات مهندس ناظر، تعهدات مهندس ناظر تاسیسیات برقی و مکانیکی، تعهدات کارفرما

  • تعهدات مهندس معمار
  • تعهدات مهندس محاسب
  • تعهدات مهندس ناظر
  • تعهدات مهندس طراح تاسیسات مکانیک و برق
  • تعهدات مهندس ناظر تاسیسیات برقی و مکانیکی
  • تعهدات کارفرما
ادامه مطلب

نحوه اخذ پروانه ساختمان و مراحل صدور جواز ساختمان مدارک لازم برای اخذ پروانه ساختمان مدارک تکمیلی پیش نویس پروانه ساختمان پروانه ساختمان، صدور پروانه ساختمان

استحکام بنا و نحوه اخذ برگه استحکام بنا و تعهد نظارت شهرداریها برای صدور پایان کار برای ساختمان های فاقد مهندس ناظر یا ساختمان‌های معمارساز

دانلود فرم تاییدیه استحکام بنا ساختمان جهت کاربری آموزشی - تمامی ساختمان هایی که کاربری آموزشی دارند مطابق با بخشنامه وزارت راه و شهرسازی موظف به تائیدیه استحکام بنا در هر سال می باشند

دسته مرتبط با تعهد نظارت