پروژه مشارکت در ساخت ، اخذ پایانکار، اخذ برگه استحکام بنا و تعیین مهندس ناظر

پروژه مشارکت در ساخت ، اخذ پایانکار، اخذ برگه استحکام بنا و تعیین مهندس ناظر

تخریب و خاکبرداری، ارائه نقشه محاسبات و نظارت و اجرا

تصاویر بیشتر

مشارکت در ساخت و ساز
نمای داخلی ساختمان
نمای بیرونی ساختمان